Dr. Michael Laitman

A megváltás

chess_thumb

A gonosz mindig Istentelen. Azaz, a gonosz nem érzékeli a Teremtőt, ellenben mindent használni akar, ami a teremtési erővel kapcsolatos. A gonosz megváltása is ebben rejlik, a Teremtő megjelenése maga a megváltás. Amikor tehát az emberben megjelenik a Teremtő, a bent lakozó gonosz hajlam azonnal megváltásra kerül.

09 aug 2017

A Teremtővel való forma-egyezés

laitman

A Teremtő mellett, egyetlen teremtmény létezik, az öröm megszerzésére irányuló vágy. Ezért a teljes valóság Fényből és vágyból (melyet a Kabbala Klinek, edénynek hív) áll össze, illetve a két létező viszonyából, Hitlabshutnak (ráöltözésnek) illetve Aviutnak (vaskosságnak) nevezünk.
Minden spirituális cselekedet után, a Fény mindig távozik a vágyból, azaz a vágy kiüresedik. Marad azonban két úgynevezett „emlékpont” az éppen befejezett állapot után, amelyeket héberül Reshimo de Hitlabshutnak (a ráöltözés emlékpontja) – amely a vágyat előzőleg részben vagy egészben kitöltő Fényre való emlékezés adata – illetve, a Reshimo de Aviut (az előző állapot kapni akarási szintjének emlékpontja) – amely az előző állapot után, a Klin, a vágyon megmaradt Masach (Szűrő) emlékpontja.
Ez a két Reshimo tulajdonképpen egy Reshimónak tekinthető. Ha nem maradna Reshimo, az edény nem tudná, mit kívánhat, és azt milyen Fénnyel szerezheti meg. A valóság folyamata, azaz a teremtmény önérzékelési lépései fokozatosan ereszkedtek alá a Végtelen Világ Malchutján (Malchut de Ein Sof) belül, a kezdőpontból a mi világunk megszületéséig, amely egyre korlátozottabb érzékelését tette lehetővé a Malchut de Ein Sofnak. A Fény segítségével megy át ezeken az állapotokon, amely a leereszkedés során Reshimokat hagy maga után, a visszaemelkedés során pedig Reshimokat gyűjt össze. Az említett két emlékpont alapján képes a teremtmény kikalkulálni, mennyi Fényt képes a következő állapotban adakozásra, azaz a Teremtővel való formaegyezés elérésére használni.

09 aug 2017

A vallás és a Kabbala

Laitman_707

Kérdés:
Mért választja annyi ember a vallást, a valódi spirituális fejlődés útját kínáló Kabbala helyett? Hiszen a vallás csak a halál után kínál valamiféle jutalmat, egy elkövetkezendő, de nagyon homályos halál utáni világban, mégis ez sokkal elfogadhatóbbnak tűnik sok ember számára.
Valóban emberek készek az egész életüket a vallásnak szentelni, bár a Kabbala még ebben az életükben kínál valamit, amit elérhetnek a teljesség felé vezető úton. Még is a Kabbalát utasítják el. Miért?

Válasz:
A vallásos ember megtéveszti önmagát, valójában az erőfeszítéséért nem kap semmit. A halál után nincs semmi, a test meghal, hasonlóan az állatok testéhez, és feloszlik a természetben. Ami az ember lényegiségéből megmarad, abból a vágyak, amire az ember épült, fognak új létesülést megkísérelni felépíteni, aminek azonban semmilyen folytonossága nem lesz a meghalt személyiség számára.
Akkor miért annyira népszerű a vallásos megközelítés?
Mert a vallás nem csak halál utáni jutalmat ígér, hanem maga a vallásos rituálék, melyek nem túl komplex cselekedetek, örömet kínálnak az egonak. Tehát még a szenvedés mellett is, a vallásos cselekedetek némi kompenzációs örömet nyújtanak az ember számára. A vallások ugyanis nem kérik az ego lenullázását, ellentétben a Kabbalával. Ezért állnak a vallásos emberek készen, a vallási vezetők utasításainak a végrehajtására, mártírhalálra, böjtre, és mindenféle önostorozásra. Minél nagyobb a szenvedés a vallásos parancsolatok annál nagyobb értéket érhet el az ember a halála utáni élete felemelésében.
A Kabbalában nem kell semmilyen ehhez hasonló dolgot megcsinálni. Mindössze az kéri az embertől, hogy emelkedjen a saját, eredeti, egoista természete fölé. Ez azonban hatalmas kihívás!
A vallásos ember úgy véli, a vallásos szabályok betartása által, jutalmat ér el önmagának ebben a világban, sőt a halála utáni világban is. Mintha létezne egy „biztosítási rendszer,” hogy a Magasabb Erő gondoskodik róla, távol tartja a betegségektől, és a rossztól, miközben garanciát ad a halál utáni mennyei életre.
A Kabbala ezzel szemben azt mondja, hogy ebből semmi nem igaz! Ezért vannak a vallásos emberek annyira a Kabbala ellen! Támadásnak érzik, hogy az kiakarja őket vezetni a vallás nyújtotta hamis biztonságból! Ez az egyik oka annak, hogy a Kabbalisták elrejtették a Kabbalát évszázadokon át, és mélyen hallgattak az igazságról. Mondva van: „Ne tegyél akadályt a vak ember elé!” A Kabbalában alkalmazott el, hogy „bár ezrek lépnek be a tanulásba, de csak egy lép ki a Fényre a megtanultakkal.” Ez azt jelenti, hogy a többiek feladják ezt az utat, sőt, növekvő gyűlöletet fognak a Kabbala irányába érezni, mert az ellentétes az eredendő természetükkel.
Aztán sokan vallásosokká válnak. Nekik még nem volt elég erős a szívbeli vágyuk az önfelszabadításra, amely megtartotta volna őket a csalódottságban és a nehézségekben, melyek akkor bukkantak fel, amikor a Kabbala tanulásával eltöltött rövid idő alatt a Fény szembesítette az egojukat.

09 aug 2017

Szövetség egy életre

light

A szövetség fogalma azt a folyamatot írja le, amikor egy közös, spirituális célt követő csoporthoz tartozó emberek elkötelezik magukat arra, hogy mindegyik megtesz mindent, azért, hogy a többiek elérjék, az adott spirituális célt. A Kabbala Bölcsessége szerint az ilyen alapon megszervezendő Szövetség középpontjában maga a Felső Erő jelenik meg, és hatja át a Szövetséget. Ezért ilyen Szövetséget egy életre kell megkötni, és mindennél komolyabban kell venni.

09 aug 2017

Teljes kitöltöttség

thumbs_laitman_945

Valójában hiába szembesülünk látszólag ezerféle, egoista vággyal a tömegek irányából, valójában ezek egyetlen dolognak a transzformációi, mert minden ember a Fényre, azaz a Felső Erő által kiváltott hatásra vágyik, amelyben megjelenik a teremtés céljaként megfogalmazott jó és jóságosság. Mivel az ember sorsa elkerülhetetlenül összeköti őt magát a lelkek fejlődésével, azaz a lelkek általános rendszerével, amely minden teremtett lényt egy irányba, a teremtés forrása felé hajt. Így a látszólagos vágybéli különbségek ellenére, a lelkek mindegyike eléri a Fénnyel való teljes kitöltöttséget.

09 aug 2017

Minden feltárulás bennünk történik meg

laitman_720

Semmi más nem létezik objektív módon, mint a Felső Erő, amely az alapját képezi a teljes természetnek. Azonban mi ezt a Felső Erőt különböző formákba, minőségekbe beöltözve vagyunk képesek csak érzékelni, ezek pedig azoktól a formáktól és minőségektől függenek, melyeket én magam teremtek.
Minden egyéb erő, amit az az emberiség felfedez az intellektuson keresztül, ugyanazon a szinten léteznek, amin maga az emberi intellektus, amin tanulmányozzuk ezeket. Ezért, ha más szinteken lennénk képesek, különböző formákat érzékelni, akkor más és más erőket fedeznénk fel, melyek egy teljesen más világot ábrázolnának a számunkra.
A különbség ezek között a felfedezett erők, és a Természet Felső Ereje között, kizárólag a belső, szubjektív érzékelésünkben nyilvánul meg. Minden az egyéni, individuális érzékeléstől függ, attól a szinttől, ahol az ember felfogja és kiértékeli az érzékelt jelenségeket. Az egyén nélkül semmi nincs az érzékelésben, és képtelenség bármit mondani arról, hogy az ember számára mi létezik.
Minden az egyéntől függ, mivel a világ az egyén érzékelésén belül létezik, és az egyénen kívül nem létezik semmi, csak a Felső Erő, a Természet Ereje, amely a teljes létezést megteremtette. Minden feltárulás bennünk történik, ahogy befolyásol bennünket ez a Felső Erő.
Mindent, amit látok, érzek, gondolok, minden bennem és körülöttem, az összes érzelmem és értelmem, semmi más, mint ennek a magasztos Erőnek a feltárulása. Az ember számára megadatott a leválás erről az Erőről, hogy ebben a szeparációban megtapasztalhassa saját, elkülönült létezését és ehhez kapcsolódó valóságát, melyet úgy nevezünk ez a világ, vagy fizikai valóság.

09 aug 2017

Minden Egy

laitman_549_02

A valóságérzékelésünk egyre növekvő módon válik integráltabbá és globálissá. Megértettünk, hogy nincs határvonal a fizikai, kémia, biológia és zoológia között, ezek mindegyike egy-egy aspektusa ugyanannak a formának. Csak az érzékelésünk korlátai miatt érzékelünk egy olyan valóságot, amelyben minden töredékekként, szeparált jelenségekben nyilvánul meg. Egyszerűen nem vagyunk képesek a teljes teremtést egyetlen átfogó kép formájában felfogni, amelyet Egyetlen Erő hoz létre.
Valójában így kell eljutnunk az Én fogalmától, a MI, majd pedig onnan az EGY fogalmáig. Mert valójában minden EGY. Minden létező, még nem, vagy már létező dolog összes lehetséges állapota egyetlen, hatalmas egységet képez. Ez Végtelen Lehetőség az, amit a Kabbala Ein Sofnak nevez. Amikor hirtelen felragyog az ellentétek békéje, a teljesség mozdulatlansága, és az ezt érzékelő ember egyé válik ezzel az egységgel… Az egy belépett az EGYBE.

09 aug 2017

A köztünk lévő kapcsolat

laitman_527_04

Ki fog derülni, hogy a templom amiről beszélünk az a köztünk lévő kapcsolat, azaz a teljes hálózat, amely azzal a feltétellel épül föl, hogy fontos a számunkra. A természet oldaláról mi egy olyan módon tesszük mindezt meg, hogy ez elvigyen bennünket a teljes eléréshez. A legfontosabb dolog a „fontosság” a nagyszerűség, – a Teremtő nagyszerűsége – ahol egyetlen testben összekapcsolódunk. A kérdés már csak az hogy hogyan. Azaz hogy hogyan érjük el a Teremtő nagyszerűségét. Nem magát a Teremtőt, mert az elrejtésben van. Tehát egyelőre, az Ő nagyszerűségét kell feltárni. Mit jelent az hogy feltárjuk az Ő nagyszerűségét az adakozás minőségét a szeretetet? Hogyan tudjuk ezt elérni egymás között? Hogy a kapcsolat kiépítéséhez szükséges erőt meg tudjuk szerezni ezen keresztül.
2017.08.01 Reggeli Lecke

02 aug 2017

Az első megszorítás

thumbs_laitman_203

A Teremtés tervéről van szó, a kapni akarás fogalmáról s annak a letisztázásáról. Az Ain Sofnak a Fényéről és a teremtés alapanyagáról a vágyról és arról hogy az hogyan ereszkedett le egészen az Istennel való totális egységből, a teljes elkülönülésig a Behina Dalet-be (a négyes állomásba)ahol olyannyira nem bírja tovább elviselni a szeparációt és a Teremtőtől való minőségi különbséget az edény, hogy elkezdi magát megszorítani .
Az első megszorítás az valóban megszorítás, mert a teremtett lény látszólag – annak ellenére, hogy a Teremtő teremtette meg a kapni akarást – még is azt kéri tőle hogy olyanná akar válni mint a Ő ezért első lépésként elutasítja a megszerzést és ilyen módon a fényt kezdi el érzékelni amely nem engedi meg a teremtmény számára, hogy a saját kapni akarását támogassa hanem végrehajt egy megszorítást egy TzinTzumot. Ezen TzinTzumot követően elkezdődik a cselekedetek végrehajtása, az adakozás érdekében.
Nagyon sok kérdés merül fel, hogy honnan jön ez a tudás, és hogy miből érti meg a teremtmény, hogy mit kell tennie. Ez egy nagyon különleges nagyon magasztos hely, de ide nem törekszünk belépni egyenlőre, hanem annál maradunk amit éppen tanulunk.

2017.08.02 Reggeli Lecke

02 aug 2017

A halál feletti érzékelés

laitman_419

A spirituális világban a hely nem más, mind egy adott vágyban való érzékelés. Az idő a spiritualitásban, az adott vágyban való érzékelés által elért állapotok sorozata. A spirituális halál az az állapot, amikor a lélek elszakad a kapni akaráson belüli érzékeléstől, visszatér a spirituális erők érzékelésének birodalmába, hogy előkészítse a saját, új testet öltését. A fizikai halál állapota, pedig az, amikor a test érzékelése az ásványi szint tudatosságára zuhan. A spirituális és a fizikai halál tehát nem egymással összefüggő állapot, az ember képessé válhat a fizikai halál teljesen tudatos átélésére, a spirituális halál teljes elkerülésére, amennyibe a spirituális halált már életében eléri, azaz a test érzékelésénél magasabb érzékelési lehetőséget épít fel önmagában.

02 aug 2017

73 queries in 2,867 seconds.