Dr. Michael Laitman

Új élet

A magasabb rendű elme elérése

Egoista természetünk fölé kell emelkednünk, a magasabb rendű elme szintjére, ahol a működést irányító parancsok találhatók. Mindent és mindenkit ez a magasabb rendű elme irányít, beleértve az újságokat, a technológiát, a mikrochipeket, sőt még azokat is, akik látszólag működtetik ezeket az információs és befolyásolási forrásokat. A személy nem rendelkezik az élete feletti kontrollal. Egyetlen választási lehetősége, hogy tudatosítja a magasabb rendű elmét, amelyet hívhatunk mindent irányító altruista rendszernek is. Néhány embernek ez a magasabb rendű elme vágyat ad a fejlődésre, a kabbala bölcsességének tanulmányozására. Ezek az emberek megtanulják, hogyan tegyenek különbséget jó és rossz között, önállóan felfedezik az altruista rendszert, és a valóság minden elemével kölcsönös és pozitív kapcsolatot alakítanak ki.

https://laitman.com/2020/01/new-life-1166-breaking-through-to-the-higher-mind/

22 jan 2020

A következő generáció szociálpszichológiája, második rész

Hogy felfedezzük és érezzük, hogy a természet egységes, akár egy pókháló, új érzékelési módot kell kifejleszteni a csoporton belül. Az, aki látja a pókhálót, tudja, hogyan igazodjon el az életben, és senki nem képes kárt tenni benne. Az integrális oktatás csoportos „terápiájában” a vezető leckék, workshopok, gyakorlatok és más aktivitások segítségével vezeti a résztvevőket a kölcsönös kapcsolat irányába. Olyan, mintha minden egyes tag percepciója kiterjedne, és tíz szempárral észlelné a realitást. Érzékeli az összes rész közötti kapcsolati hálózatot. Látja, hogy mindenki egy testet alkot, és a világ teljes egészében jó. Korrigálja magát, és felemeli a mások iránti attitűdjét. Mintha újjászületne. Az „én” érzésétől a „mi”-n keresztül eljut az „Egy” érzetéig.

https://laitman.com/2019/12/new-life-283-social-psychology-the-next-generation-part-2/

10 jan 2020

A következő generáció szociálpszichológiája, első rész

Abban az emberben, aki másokat önmagaként érzékel egy nem-lineáris, cirkuláris, integrális agy fejlődik ki. Egoisták vagyunk, és tanácsadásra van szükségünk, hogy megbirkózzunk a stresszel és feszültséggel. A jó tanácsadó ismeri az ember belső felépítését, és segít, hogy a személy egyensúlyra lépjen az őt körülvevő világgal. Az integrális pszichológia arra épül, hogy ismeri a természet egészének és az emberiségnek a szerepét ebben az egyetlen átfogó rendszerben. A kezelés helyett inkább a csoportos tanulást hirdetjük. Az érzékek integrálása és az egész emberiség egyetlen testként való érzékelése szükséges ahhoz, hogy kapcsolatba kerüljünk, és feltárhassuk ezt a kölcsönkapcsolatokból felépített rendszert.

https://laitman.com/2019/11/new-life-282-social-psychology-in-the-next-generation-part-1/

09 jan 2020

Hogyan töröljük el a mai Izrael legitimációját?

A köztünk lévő kapcsolat nélkül Izrael állama nem nép, nem is nemzet, hanem csak embertömeg. Egyedül Izrael küszködik a legitimitás problémájával, mivel nem biológiai eredetű államról van szó. Az ókori Babilonban, Ábrahám mindenféle nemzetiségű embert gyűjtött maga köré, és egy ideológiai alapokon nyugvó spirituális nemzetet alapított. Manapság nem létezik ez az embereket összekapcsoló ideológia, és a világ nemzetei idegen, felesleges, sőt kártékony elemként tekintenek Izrael népére.

Az izraeli nemzet tehet azért, hogy a ma létező Izrael legitimációját eltörölje, és a kölcsönös kapcsolódás segítségével felépítse a valódi Izraelt. Izrael csak akkor nyeri el a nemzetközi közösség szimpátiáját, illetve saját legitimitását, ha a megosztottság és gyűlölet felett elkezd a szeretet és kapcsolódás kiépítésén dolgozni.

https://laitman.com/2019/09/new-life-1146-delegitimizing-the-nation-of-israel/

08 jan 2020

A kapcsolatok felértékelődése, második rész

A jövő új terméke a kapcsolódás. Olyan idők jönnek, amikor a társadalom 90 százaléka nem lesz rászorulva, hogy dolgozzon, és idejét azzal tölti majd, hogy elsajátítsa az egymással való kapcsolódás integrális formáját. A természet egyetlen globlis és egyesített rendszer, amelybe beletartoznak a valóság ásványi, növényi és állati szintjei is. Ez a rendszer az ember egoista, versengő természete miatt fordult ki magából. Felismerjük az emberi természet gonosz oldalát: amikor mások kárára szerez előnyöket, és eközben elpusztítja az egész bolygót. Az a vágyunk, hogy uraljunk és irányításunk alá vonjunk mindent, megbontotta az egyensúlyt, illetve globális méretű társadalmi és környezeti krízist eredményezett.

Nem tölthetnek minket ki többé az anyagi javak. Épp ezért válik egyre sürgetőbbé, hogy spirituális igényeinknek megfelelően folytassuk tovább fejlődésünket. Annak érdekében, hogy az emberi fejlődés új szakaszába lépjünk, meg kell változtatnunk viszonyunkat más emberek és a természet egésze felé. Ez megtanulható tíz ember alkotta csoportok workshopjában. Az új oktatási rendszer megváltoztatja az ember szívét és elméjét, így már egy új és pozitív módon érthetjük és érezhetjük egymást. Mindenki képes lesz eljutni a természet szintjére, megtanul azonosulni vele, és felfedezi a természet határtalan korporális és spirituális kincseit.

https://laitman.com/2019/11/new-life-280-upgrading-relationships-part-2/

24 nov 2019

A kapcsolatok felértékelődése, első rész

Egy kis, egymásra utalt globális faluban élünk, és rá vagyunk kényszerítve, hogy kiegyensúlyozott kölcsönkapcsolataink legyenek. Azt gondoltuk, hogy nyugodtan haladhatunk az amerikai álom megvalósítása felé, és mindenki jól élhet, de a társadalmi különbségek csak növekednek. A középosztály elporladt, és csak kevesen tudták elkerülni a zuhanást. A mélyben lévő ok a társadalmi méretű elhanyagolás. Az emberek elutasítják társaikat, és még büszkék is rá. A gyengék az életben maradásért küzdenek, a technológiai szektor dolgozói aggódnak, a meghatározó üzleti vezetőket a piac instabilitása tartja nyomás alatt. Az elit fél a növekvő, globális méretű bizonytalanságtól.

Különösen helytelen és szégyenletes, hogy a zsidók olyannyira elhanyagolják a rászorulókat Izraelben, hiszen nekik kéne felépíteni a korrigált emberi társadalom modelljét, és fénypászmaként utat mutatni a nemzeteknek. Szükséges, hogy a zsidók segítsék a folyamatot, amely során az emberiség elindul egy új ösvényen. Ehhez az egymás szeretetén túl, a kölcsönös garancia oktatása segítheti hozzá őket. Az embereket meg kell tanítani rá, hogy a természet egyetlen összefüggő rendszer, és kapcsolódnunk kell egymáshoz annak érdekében, hogy megfelelő módon ráhangolódhassunk erre a rendszerre.

https://laitman.com/2019/11/new-life-279-upgrading-relationships-part-1/  

23 nov 2019

A környezet befolyásoló ereje

Az emberi ego használatával olyan környezetet kell megalkotnunk, amely egyszerre befolyásol és tanít minket. A versengő, büszkeségen alapuló emberi természet veszélyessé vált, ahogy azt a jelenlegi globális krízisben is látjuk. A következő területeken érezhető a válság: családi élet, mentálhigiéné, környezet, gazdaság, erőszakos bűncselekmények, szenvedélybetegségek, epidemiológia, stb. Az emberiség utat vesztett a sivatagban, és vezetőink nincsenek tisztában, hogyan gyógyítsák meg a világot.

Az integrális oktatás az egyetlen eszköz, amely az oktatáson keresztül, a médiumok, a világháló, a kultúra (színház, filmművészet, irodalom és zene) segítségével új világot képes teremteni. Szükség van egy csoportra, amely példát mutat a világ többi részének, hogyan éljünk egy kölcsönösségen alapuló társadalomban. Ez a csoport segíthet a többieknek érezni és elfogadni a kölcsönös emberi kapcsolatokra és szeretetre épülő új rendszert. A vezetők az emberekkel együtt, egységben fognak új környezetet alkotni. Megtanítanak mindenkit, hogy szándékuk hogyan irányuljon mások előnyhöz juttatására, és arra, hogyan lehet egy jobb, reménytelibb életet élni. Mindenki megtanulja, miként lehet felismerni az emberi egoizmusban a hibát, és látni, milyen előnyökkel jár, ha formaegyezést érünk el a pozitív környezettel. Megértjük a teremtést, és olyan világot építünk, amely mindenki számára elérhető javakkal lesz tele.

https://laitman.com/2019/11/new-life-8-the-influence-of-the-environment/

22 nov 2019

A kölcsönkapcsolatokról

Egy új világ van születőben, ahol meg kell tanulnunk szeretetben és kölcsönös garanciát vállalva élnünk egymással személyes és globális szinten egyaránt. Az emberiség krízisen megy keresztül a családi élet, a gazdaság, az oktatás, foglalkoztatás, és ökológia területein. Nem véletlen a depresszió és a szenvedélybetegségek növekvő aránya. Ha el akarjuk kerülni a háborút, újfajta oktatást kell bevezetnünk, amely korrigálja az emberi egoizmust, és megtanít a világ másikon keresztüli érzékelésére. Jobban hasonulnunk kell a természethez, amely minden szinten a kölcsönös garancián alapuló integrális rendszerként működik. Az embert egy olyan környezet képes befolyásolni, amely példát mutat, hogyan kell engedményeket tenni a többiek javára. A szokás második természetté válik, ahogy mindjobban részt veszünk a kölcsönös függőségeken és kapcsolatokon nyugvó rendszerben. Ádám képéhez leszünk hasonlatosan, és valódi emberként otthonunkban kivívhatjuk a békét – csak az kell, hogy mindenki azt érezze, élete a többiekén múlik, és a szeretet lefed minden bűnt.

https://laitman.com/2019/11/new-life-5-mutual-connection/

18 nov 2019

Európa jövője és kapcsolata Izraellel

Európa elítéli Izrael államát, mivel Izrael nem bocsátja rendelkezésre az emberi ego korrekciójának módszerét. Európa a modern iszlám, gyűlölete és antiszemitizmusa Izrael megsemmisülése esetén sem szűnne meg létezni. Csak egyetlen remény lehet a zsidók és a világ számára: ha a zsidóság megtanulja, hogy tagjai a mások szeretetének eszközével hogyan kommunikáljanak helyesen, a világ összes gyűlölete le fog csöndesedni. A zsidók hozzásegítik az emberiséget a szereteten alapuló kapcsolathoz, amely mind Európában, mind Amerikában a vallás és a nemzet fölött kerül megalkotásra.

https://laitman.com/2019/11/new-life-1164-the-future-of-europe-and-its-relationship-to-israel/ 

17 nov 2019

Európa és a zsidóság kapcsolata

A zsidóknak el kell hozniuk a kapcsolat módszerét Európába, mivel enélkül a kontinens a szakadék mélyére zuhan. Generációkon keresztül, a zsidóság közel állt az európai egyházakhoz és kormányokhoz. A kereskedelmi kapcsolatok könnyedén alakultak ki, és a 18. században a zsidóság még inkább integráns része lett az államoknak, filozófusok, tudósok, bankárok és vezetők kerültek ki közülük. Ahogy Európa fejlődött, tudatosodott a lakosságban, hogy nem kelhet versenyre a zsidókkal, ezért ki akarta őket rekeszteni saját soraiból. Számos gyűlölője akadt a zsidóságnak, mivel az sajátjukkal ellentétes kultúrát és vallást testesített meg számukra. A kabbala bölcsessége szerint a világ nemzetei érzik, hogy a zsidók rendelkeznek a jó életet biztosító titkos recepttel, amit azonban nem hajlandóak felfedni. A zsidók által birtokolt titok annak tudása, hogyan kell kapcsolódni a köztünk létező, kölcsönös elutasítás felett, hogy eljussunk a minőségi élethez.

https://laitman.com/2019/11/new-life-1163-relations-between-europe-and-the-jews/

16 nov 2019

84 queries in 0,502 seconds.