Dr. Michael Laitman

nincs más rajta kívül

Ne szakítsd meg a kapcsolatot a Teremtővel!

947

Kérdés: Mi a különbség, amikor magamban kérem a „Nincsen más Rajta kívül” érzését, és amikor a barátokkal közösen kérem ugyanezt? 

Válasz: Azt kérem a Teremtőtől, hogy úgy érezhessem Őt, mint a forrásomat, mint a „Nincsen más Rajta kívül” igazságát, és folyamatosan ehhez a kijelentéshez térek vissza.

Abban a pillanatban, hogy felveszem a kapcsolatot a Teremtővel, és kijelentem, hogy Ő az, aki kifejezi az érzéseit és gondolatait bennem, ezeket az érzéseket és gondolatokat sajátjaimként kapom meg. De amikor mindezt megértem, és magamban saját alkotásaimként könyvelem el őket, azonnal megszakad a kapcsolat a Teremtővel, és már rögtön a következő pillanatban találom magam. 

Ezért kell a fent leírtakat minden egyes pillanatban végig gondolni, és ennek segítségével fokozatosan visszatérni a Teremtőhöz, hogy így visszaszerezzük az állapotot, amikor minden tekintetben Ő a forrásunk.

Ha a csoporton keresztül művelem ezt, az erőfeszítéseim kissé eltérőek. A közös edény létrehozásához kapcsolódnak. Ebben akarjuk feltárni Őt, hogy megmutatkozzon előttünk, és így valóban eljussunk nagyságához.

De a nagyságát különbségeink felett tárhatjuk csak fel. Amennyire távolinak érezzük egymást, és különféle problémáink és nézeteltéréseink jellemzik kapcsolatunkat, annyira érezzük magasságát és felülemelkedését mindezen nehézségeken, miközben megmutatkozik előttünk.


[242805]

KabTV ’“Kabbala Alapjai” 19/02/11

Forrás: Do Not Break The Ties With The Creator | Laitman.com

25 jan 2021

A spirituális fejlődés alapelve

938.07

Kérdés: Valóban a spirituális fejlődés fő alapelve, hogy „Emlékezz a Teremtőre életed minden egyes másodpercében!”? Vagy ez nem kötelező érvényű előírás?

Válasz: A spirituális fejlődés fő törvénye, hogy „Kivétel nélkül mindent hozz összefüggésbe a Teremtővel!”, mivel „Nincs más Rajta kívül.” és mindent, ami mi vagyunk, Ő teremtett meg, és Ő irányít. 

Csak a Teremtővel van közvetlen kapcsolatunk, és ez a kapcsolat határoz meg minket. Ahhoz azonban, hogy kapcsolódni tudjunk Hozzá, egységet kell létre hoznunk a tízesben. Ha ez megtörténik, akkor képesek leszünk Vele összehangoltan cselekedni, a kölcsönösség és interaktivitás szellemében.

Kérdés: Hogyan mérhető a csoport spirituális növekedésének mértéke?

Válasz: A csoport spirituális növekedésének mértéke ezeknek a tényezőknek a fejlettségi szintjének segítségével mérhető: kölcsönös garancia, kölcsönkapcsolatok, barátok közötti kölcsönös támogatás, és egymás iránti lojalitásuk intenzitása. Meg kell érteni, hogy a spirituális világban a csoport egyetlen különleges egészet alkot. Ilyen szemüvegen keresztül szükséges vizsgálnotok magatokat!

[241246]
KabTV “Kabbala Alapjai” 18/11/25
Forrás: The Basic Principle Of Spiritual Development | Laitman.com

14 jan 2021

Nem egyedül, hanem mind együtt

Mindig emlékeznünk kell arra, hogy egy lélekhez, egy vágyhoz tartozunk, bár ez, Ádám bűne miatt összetört. Mi egyetlen erő korményzsa alatt állunk, mely Teremtőnek van nevezve. Rajta Kívül nincs semmi: csak a Teremtő és a teremtett lény, amelyek két erő egyik a másikkal szemben.

A teremtett lény sok részre tört szét, és most van egy ember, a család, az emberek, az ország, a testi élet és a spirituális élet, de meg kell próbálnunk mindezt összekapcsolni. Végül is, ami a Teremtőt illeti, minden egy – a Teremtő az egész teremtést, a szeparációtól az egység felé mozgatja. Sok egymással ellentétes vágy és gondolat elemzésével és szintézisével, annak érdekében, hogy tisztázzuk és egyesítsük őket, felfedhetjük a Teremtőt, és elérhetjük gondolatait és vágyait.

Ezért az ember fejlődése, amely eddig személyes, egyéni volt, napjainkra integrál folyamattá válik. Az emberiség érzi a teljes összekapcsolódását és, hogy képtelen elválni egymástól. A világ a végső korrekciója felé halad, és ezt az állapotot nem érheti el egy kis csoport vagy egy ország, hanem csak az egész világ. A Teremtő erre vezet minket, és így látja a kívánt jövőnket.

A Bnei Baruch csoportja csak azért létezik, hogy segítse a Teremtőt ennek a korrekciónak az egész világon történő végrehajtásában, és mindenki számára történő feltárásában, a korrekció módszerének és erejének, az embereknek történő közlésével.

[274173]
Reggeli Kabbala lecke 3-ik része 20/11/18, “A Világ Összekapcsolódása az Új Generáióban”
forrás: https://laitman.com/2020/11/not-alone-but-all-together/

19 dec 2020

A kabbala és a vallások teljesen ellentétesek egymással

Kérdés: Mi a különbség az ortodox emberek, és azok között, akik a Kabbala Tudományát tanulmányozzák? Az előbbi számára nem létezik más, csak az Isten, míg az utóbbi jelmondata: „Nincs más Rajta kívül.”

Válasz: A különbség nagyon egyszerű. A két típusú ember között az égvilágon semmi hasonlóság sincs. Először is, a Kabbala Tudománya nem hit, nem is vallás. Noha hitbéli kérdésekkel foglalkozik, de senkit nem kötelez rá, hogy higgyen. Ehelyett arra hívja az embert, hogy tárja fel a Teremtőt.

A vallásos ember ezt mondja: „Hiszek.”

„Miért hiszel?”

„Mert azt mondták, így magyarázták, és elhiszem, amit mondtak nekem.”

„Rendben, a te dolgod.”

Másfelől viszont, a Kabbala Tudományában a hit a tudással, eléréssel, érzéssel, érzékszervi benyomással azonos. Nem azt jelenti, amit a mi világunkban hit alatt értünk, amikor nem tudjuk, hogy valami igaz-e vagy sem, de elfogadom, és aszerint élek, mintha igaz volna. Ki képes bebizonyítani, hogy igaz? Senki. Most akkor igaz vagy sem? Ahány ember, annyi álláspont. 

Látjuk tehát, hogy semmi nem kapcsolja össze a Kabbala Tudományát és a vallásokat. Két teljesen különálló világ. A kabbala kizárólag a feltárásra, tudásra és érzésre irányul, nincs köze ahhoz, amit valaki csak úgy mond nekünk. Ez óriási különbség.

[257073]
KabTV “A Kabbala Alapjai” 20/11/24
Forrás: https://laitman.com/2020/07/the-wisdom-of-kabbalah-and-religion-are-totally-opposite/

02 Sze 2020

Látni a Teremtőt

Kérdés: Kész vagyok hinni, hogy “Nincs Más Rajta kívül”. De hogyan láthatom a Teremtőt? Nincs rá lehetőség.

Válasz: Hogy érted, hogy nincs rá lehetőség? Van. A Kabbalát tanulod, hogy megismerd a Teremtőt.

A látás nem feltétlenül a szemeddel való látást jelenti. Sok különféle dolog és jelenség létezik a világon, amelyeket nem látunk, de érzünk. Ezért olyan érzéket kell kifejlesztenünk, amely az anyagunk felett van, és akkor érezhetjük a Teremtőt.

A Teremtő egy mező. Például érzed a mágneses teret? Nem. De ha lenne egy olyan eszközöd, amely érzékeli ezt a mezőt, akkor éreznéd. A Teremtő is egy mező, de mindent magába foglal!

Annak érdekében, hogy érezd Őt, egy speciális érzékszervet kell kifejlesztened, egy speciális eszközt, amely érzékeli ezt a mezőt, majd látni fogod, hogy a Teremtőnek nevezett tulajdonság mindent kitölt.

A Kabbala Bölcsessége ezzel foglalkozik, és mindenki számára lehetővé teszi, hogy felfedje a Teremtőt.

[257341]
KabTV “Kabbla Alapjai” 19/11/24
Angol forrás:https://laitman.com/2020/07/to-see-the-creator/?fbclid=IwAR15T4YpOufre-1rAKRe5NPcO-Gs9wn_4Jdu4dyg1J6A3E0KpdoyyuA2FD8

05 aug 2020

A Természet egységéből, két erő emelkedik fel

Kérdés: Két erő létezik a természetben. Egyikőjük az adakozás ereje, mely fejleszt minket és integrál rendszereket épít. A másik a elutasítás ereje, amely mindent megkülönböztet egymástól és annak köszönhetően található a sokarcúság, sokszínűség a természetben. Ez a megszerzés ereje, mely mindent magába szív. De a Kabbala azt mondja, hogy csak egy erő létezik: „Nincs más rajta kívül“. Hogyan kombinálódik ez a két erő ezzel a kijelentéssel? 

Válasz: Az univerzumban csak egyetlen erő működik, mely az egész természetet az egység fele vezeti, amely az egész fejlődés célja. De ahhoz, hogy elérkezünk ide, az sok különböző irányváltás, – gyakran egymásnak ellentmondó – folyamatból történik, amikor úgy tűnik, hogy bizonyos dolgok egyáltalán nem az egység, vagy az egymást kiegészítést felé haladnak, hanem azzal teljesen ellentétes irányba. Mind ez azért van, mert mi még nem vagyunk képesek a természet általános képét, egyben látni.

Kérdés: Azonban ez a két erő a mi világunkban mutatja meg magát. Például a kínai filozófiában ezt úgy nevezik, hogy yin és yang. Az Ábrahámon alapuló vallásokban, mindezek a jó és a gonosz erői, melyek már megjelentek a társadalom szintjén. De az evolúció szintjén, van jelen a természetes kiválasztás. Azaz ez a két Erő, vagy különbözőség, jelen van mindenhol.

Hozzászólásom: Igen. Az által, hogy kiegészítik egymást, mindent egyetlen integrál rendszerhez vezetnek. 

A természet állandóan ezen két erő egyensúlyára törekszik. De az a tény, hogy mindkét erő megjelenik az emberben, mint az adakozás tudatossága és a megszerzés tulajdonsága, az teljesen egyenlőtlen. Mivel a megszerzés tulajdonsága közel áll hozzánk, azzal hasonlóak vagyunk és az vágyott számunkra, de teljesen érzéketlenek vagyunk egyelőre az adakozás tulajdonsága felé. Valóban annak érdekében, hogy adjunk, mindenkinek éreznie kellene a másikat, de egyelőre mi nem érezzük egymást.

Ennélfogva a természet létrehozta azt az érzést bennünk, hogy mi csak magunkat saját énünket érezzük, ez olyan mintha le lettünk volna szakítva a másik felünkről, hogy bármilyen érzésünk aggodalmunk legyen, afelé mi történik rajtunk kívül. Ennélfogva, én nem vagyok képes eljutni az egyensúlyhoz, természetes tulajdonságaimon keresztül. Épp ellenkezőleg, minél jobban fejlődöm, -önző módon, kizárólag a megszerzés, a kaparintás erején keresztül,  azazhogy mindent magamnak meg ragadjak- annál károsabb a részvételem a természet rendszerében.

Kérdés:A természet egysége, az ellentétek egységében található?

Válasz: Igen, hogy el jussunk egy olyan állapotba, -amikor tisztán megértjük, hogy két ellentétes tulajdonságból állunk, és azokat egyensúlyba kell hoznunk, az úgynevezett középső vonalon keresztül, viselkedésünk középső vonalán.

[266035]
From KabTV’s “A koronavírus időszaka után,” 20/04/16
Cikk forrása: https://laitman.com/2020/06/two-forces-arising-from-one/

26 jún 2020

Megközelíteni az embereket a jóval

Kérdés:

Hogyan lehet terjeszteni úgy, hogy megszűnjön a félelem?

Válasz:

Amikor kimegyünk terjeszteni az integrált módszert a nyilvánosság számára, soha nem beszélünk semmi rosszat. Tilos megfélemlíteni őket, mert a “rossz” szavak szétszóródnak minden irányban. Mi mindig csak a jóról beszélünk, a boldogságról és a szeretetről, arról, hogy, hogyan akarjuk elérni.

Nem kell irányítani az embert a rossz felé, hogy meggyőzzük őt arról, hogy még rosszabb lesz. Nem egy egészséges megközelítés, nem a szeretetből ered. Éppen ellenkezőleg, mi felakarjuk emelni őt, többet adni neki, mint, ami most van. Jó neked? Még jobb lesz. Rossz neked? Még jobb is lesz! Nekünk csak arról kell gondoskodnunk, hogyan lehet megközelíteni őket jó irányból, azért, hogy örömmel találkozzanak velünk.

Természetesen kezdettől fogva tudnunk kell, hogy milyen problémáik vannak, hogy kezdeni tudjunk egy beszélgetést, de csak az elején, azután majd azonnal átváltunk  a jó dolgokra.

Természetesen a személy azt mondhatja: “Nem kell nekem semmi, nálam minden rendben van, hagyj békén”. Meg kell, tanulnunk, hogyan kell beszélni vele ilyen állapotban a negatív érzések kihívása nélkül. Meg kell, tanulnunk, hogyan lehet egész idő alatt a “jobb oldalon” maradni, pozitívan. Ha ez megnyílik a személyben, akkor megjelenik a “bal oldali” vonal.

Kérdés:

Hogyan lehet megszabadulni a terjesztés alatt a személyes félelemtől?

Válasz:

Ha te ki fogsz menni terjeszteni a csoport és a Teremtő nevében, akkor a személyes félelem eltűnik. A csoport áll mögötted. A Teremtő velünk együtt található. Előttem a világ, vagy valamilyen különálló egyén, ez nem számít. Ki ő? Ő is a Teremtő. Kiderül, hogy előttem és mögöttem a Teremtő áll.

A világ nem létezik, a világ az én visszaverődésem bennem. Nincs csoport, és nincs Teremtő, mindez az én visszaverődésem. És minden ami itt van, azt jelenti, hogy “Nincs más Rajta kívül”.

Ha ezen a módon cselekszem, akkor nem jelenik meg előttem semmi félelem. Az  emberekkel történő munkában, én tudom, hogy most a Teremtő áll előttem, aki ilyen módon játszik velem. Másrészt, én Hozzá fordulok, és ugyanakkor összeolvadok  Vele,  aki  mögöttem található. Mert minden azért van teremtve, hogy rajta keresztül összekapcsoljam az egész világot a sokoldalúságával együtt egyetlen erővé, amely ellenőrzi az egész univerzumot, az adakozás és a szeretet erejével. És akkor én felfedezem Őt, és Ő feltárul számomra.

2013.08.31, A Stockholmi kongresszus 3.leckéjéből

ford: B S

szerk: Sz I

17 Sze 2013

Ki tervezi az életünk a filmjét?

Ki tervezi az életünk a filmjét?

Mindannyiunknak közülünk meg volt adva a “szívben lévő pont”, amely az első Reshimó (spirituális információs gén) a következő szinthez, és így kezdjük el beteljesíteni. De hogyan tudjuk beteljesíteni? Mivel az egyik oldalon, a vágy a Teremtő felé jelez, de a másik oldalon, nekünk úgy tűnik, hogy erők, és különböző tényezők léteznek, de vonzódunk egy bizonyos helyre, anélkül, hogy tudnánk mit és hogyan kell, tegyük.

Minden szinten megértés nélkül választunk, hogy merre vonzódunk, hogy mi történik velünk, vagy honnan jelennek meg bennünk ezek a tulajdonságok, az új vágyak és stb.

Az eredmény az, hogy problémám van a felső erő egységével. A világ körülöttem, azaz, különböző tényezők befolyásolnak: az emberek, az állatok, a kövületi és a vegetatív, és mindenfajta dolgok, és ezek nem fizikai tárgyak, hanem erők, amelyek befolyásolnak minket.

Úgy, kell érezzem a Teremtőtől jönnek, és meg kell értenem, hogy Ő az egyetlen, aki a hátuk mögött áll, a vezető menedzser, a rendező és a működtető. Ez így van minden szinten és minden állapotban.

De a felébredésemben van egy probléma: Hogyan jutok el a Teremtő felfedezéséhez? Felfedezni a Teremtőt azt jelenti, hogy meghatározzuk, hogy csak az Ő irányítja az egész világot.

Ő hozott létre körülöttem egy “Mászáh”-ot (képernyő) egy kör formájában, amelyre állandóan egy fílmet vetít ki, és ennek a címe:”A mi világunk”, “Az én világom”. Nekem ki kell, hogy találjam, meg kell, ismerjem azt, aki nekem vetíti a filmet. Kifejezetten erre a célra mutatják be nekem a filmet azon a képernyőn, amelyben én vagyok. Minden alkalommal, amikor különböző embereket, eseményeket és érzéseket sugároznak nekem, ez azért van, hogy fölöttük fedezzem fel a menedzsert, és irányítsam magam Felé,  a problémák révén. Nincs más Rajta kívül.

Ki tervezi az életünk a filmjét?

De minden, ami hatással van, rám tagadja az egységet a Teremtővel és  teljesen ellentétes érzelmeket, és információkat ad nekem. Így egy hasított állapotban érzem magam. Egyrészt, az az érzésem van az e-világról, hogy több ok vagy több isten van, (nem számít, hogyan hívják őket) van, másrészt, viszont csak egy erő létezik.

Az én célom az, hogy kilépjek a többszörös ok állapotból, a hasított érzésből, mert én nem értem, miért zuhan rám olyan sok probléma minden oldalról. Ezen kívül, hirtelen, válság állapotban találom magam. Eleinte ez nem volt így. Eddig nem volt szó a rendszer felfedezéséről, mert nem volt kinek felfedezni.

A válság vezet engem arra, hogy kérdésre helyezzem a többszörös okot. Mi történik ebben a világban? A jövőtől való félelem, hogyan kell élni, és mi a teendő?

A probléma növekszik. A kérdések, amelyek felébrednek bennem és a válság, kiegészítik egymást és dilemma elé (Δ) állítanak: “Mit kell tennem ebben a világban? Mi az oka mindennek, ami történik? “Meg kell, hogy értsem a válság okát.

Abban a pillanatban, amikor megtudom, hogy mi is az, képes leszek valahogy megbirkózni vele. Ez irányít engem ahhoz a kéréshez, amely folytatódhat éveken keresztül, és ez fejlődhet a harmadik és a negyedik világháború felé. Mindezek történelmi folyamatok, nagyon hosszúk lehetnek.

Végül is, sok keresés után rájövök, hogy a Teremtő létezik, az erő, amely felébreszt, kezel és mindent meghatároz. Az ember elkezdi kérdezni magától, hogy miért és minek teszi ezt a Teremtő? Az kérdezi magától, akiknek megvan szívbeli pontja, mint nekünk. Abban a pillanatban, amikor felébred a személyben az az érzés, hogy van egy bizonyos ok, amelyet fel kell, fedezzen, ez már a szívben lévő pont.

Majd a személy elér a kabbalista csoporthoz, foglakozik a tanulással, az integrált oktatással és fokozatosan eléri a korrekciót. Mi már egy helyes kapcsolatban vagyunk a csoporton belül (ez a tanulás és az integrált oktatás számunkra is), folytatjuk a spirituális módszert ez a csoport megvalósítása” és elérünk a korrekcióhoz.

Tehát a fő cél, mint, ahogy írva van a Baál HaSzulám cikkében “Nincs más Rajta kívül”, bár mi úgy érezzük, hogy számos oka lehet, azt kell, határozzuk, hogy csak egy oka van mindennek, ami történik. Ez a mi munkánk, a tisztázásunk, és ez minden.

A Teremtő sok problémát küld nekünk, amelyek darabokra tépnek és nekünk csak egy okra kell,hogy irányítsuk őket. Úgy tűnik számunkra, hogy sok probléma van, de valójában csak egy probléma létezik, a megértés hiánya és a mi ellentétünk. Mivel mi különböző tulajdonságokkal rendelkezünk, a mi ellentétünk feltárul , különböző ellentétes formában.

2013.07.21, Reggeli lecke, “Shámáti” 59, “A bot és a kígyó”

Ford: B S
Szerk: Sz I

09 aug 2013

Miért nem hall engem a Teremtő?

Miért nem hall engem a Teremtő?

Kérdés:

Megértem azt hogy “Nincsen Rajta kivül más”, érzem az erejét és megértem hogy ez egy játék. De miért érzem a fájdalmat, miért tapasztalom a szenvedéseket, miért vagyok beteg?

Válasz:

A személynek a saját helyzetéből kell kiindulnia. Miért adnak neked ilyen helyzeteket? Ha egészséges lennél, szép és minden csodálatos lenne veled, akkor még nem jelentél volna meg itt közöttünk.

Kérdés:

Hol van a használati utasítás? Fel akarom felfedezni! Nem értem a Teremtő nyelvezetét!

Válasz:

A Teremtő nyelvezete a természet, ez ami körülötted van. Kezd el látni a Teremtőt mindenben ami történik.

Amikor a gyerekeid kicsik voltak, mindféle játékot szerveztél nekik és el is elrendezted a játékokat, próbáltad valamivel lefoglalni őket, mindenféle helyzetet találtál ki, hogy tegyenek valamit, hogy foglalkozzanak valamivel.

Pontosan ez az, amit a Teremtő tesz velünk. Pontosan ahogy Te is gondolod, hogy mit kell adnod a gyermekeidnek, milyen eredményekhez kell eljutniuk, úgy cselekszik Ő is mindannyiunkkal.

Oldd meg úgy, ahogy az intelligens gyerekek megoldják, amit a szülők terveznek: Anya miért rendezte el ilyen formában a játékokat, adott néhány fényképet, megengedett valamilyen zenét, bekapcsolt egy különleges csatornát a tévében és így tovább. Ebben egy nagyon finom utalás van elrejtve arra a válaszra, amit elvár a gyerekektől.

Ezért keresd a választ a kérdésre: “Milyen választ vár el tőlem a Teremtő azokban helyzetekben, amelyek percenként felbukkannak” magában a kérdésben? Keresd meg a választ magában a kérdésben. Követeld tőle, hogy adja meg a válaszokat: “Mit akarsz tőlem?”

Kérdés:

Én kérem, de Ő nem hallja.

Válasz:

Nem hallja! Te nem hallod, mert a füled önző, a szíved egoista, különben hallanád Őt.

Amikor hallani akarod majd, de nem önmagadért, hanem hogy Őt boldoggá tedd, akkor azonnal elkezded hallani Őt. Ki fog nyílni az összes érzéked. Az öt fizikai érzék helyett (látás, hallás, szaglás, ízlelés és tapintás), megnyílnak a belső érzékek: a “Keter”, “Hochma”, “Bina”, “Zeir Ampin” és a “Malchut”.

De azért állandóan aggódnod kell majd “hogyan érzi a reakciómat? Hogyan kell válaszolnom, hogy Ő boldog legyen? Hogyan vagyok képes ezt megtenni? Talán ez örömet okoz Neki? Lehet hogy ki kéne probálnom a barátaimon?”

Meg fogod érteni, hogy a Teremtő szándékosan tört össze téged több milliárd részre, hogy lehetőséged legyen kiélesíteni az érzékeidet mások irányában: a gyűlölet, harag, szeretet, féltékenység, félelem, stb. segitségével és ők azért lettek megteremtve hogy kiélesíthesd érzékeidet a Teremtő felé.

Kezdd el ilyen módon irányítani önmagadat, így dolgozni a környezettel, azért hogy aztán a Teremtőhöz fordulhass. De erre a célra, előbb szeress másokat: “A felebarátod szeretetétől az Isten szeretetéhez”. A felebarátod szeretetétől el lehet kezdeni dolgozni. Próbáld ki és figyeld, hogy hallanak-e vagy sem.

Így majd fokozatosan felismered a csoport fontosságát. Ellenkező esetben nem állíthatod be magad, mint egy hangszert arra, hogy érezzed a Teremtőt.

2013.06.14, Krasznojarszk konferencia 3-ik részéből

Ford: BS
Szerk: SzI

22 jún 2013

A személy kapcsolata a Szfirákkal

A személy kapcsolata a Szfirákkal

A spirituális test a “Bina” az alsó része, a” Zeir Ampin” és “Malchut”, azaz, AHP(Ahap), a megszerzési vágy. Mi állandóan benne vagyunk, csak a vágy mélysége változik (Aviut) (vastagság, nyersesség), a “Resimó” (információs gének) amelyek megjelennek. Az “Aviut” változásának megfelelően az érzelmek is változnak, ezért úgy tűnik, hogy minden alkalommal egy másik helyen találjuk magunkat, egy másik világban, egy másik valóságban. Minden megváltozik: én és a környezetem. Akár gyermek vagyok vagy felnőtt, ennek megfelelően változik a környezet: a munkám, a barátaim, a feleségem, a gyermekeim, a világ körülöttem, az egész Univerzum.

Az összes kép a “Resimó” –ból származik, amely felébred az élvezeti vágyamban, és a feladatom az, hogy helyesen dekódoljam. De hogyan érezhetem, ragadhatom meg, osszam fel, értékeljem ezeket a tulajdonságokat? Hol kaphatok egy ilyen  értelmet és szívet?

Ehhez megpróbálok elkülönülni és eltávolodni az érzésektől és az elmémtől, és úgy viszonyuljak hozzájuk mint idegenek és nem magam valójában. Úgy érzem magam, mint egy pont, aki figyeli belülről az érzelmet és értelmet, a gondolat és a szív mögött. Ezeken keresztül nézem a világot.

Ha a személy ezek szerint próbálja lefesteni a világ képet, akkor ő megkapja a képességet, hogy befolyásolja és korrigálja, a “Resimó” –t magát, amelyben van, nem lehet megváltoztatni, csak fel lehet gyorsítani a fejlődést, és megvalósítani, azért hogy a “Resimó” gyorsabban jelenjen meg.

De a tény nem csak a felgyorsulás. Nekem kell használnom a “Resimó” –t olyan módon, hogy ő közelítsen a világhoz, amely feltárul bennem külső formában. Minden, ami felfedeződik az értelmemben és a szívemben, vagyis, a belső “edények” -ben (kilim) és minden ami feltárul rajtam kívül egy külső formában: a kövületi, vegetatív, élő és a “beszélő” szinteken ebben világban, mindez irányítva, vezetve  halad előre  a Fény által, amely befolyásolja a “Resimó” -t, azaz, a Teremtőtől jön, egy forrástól.

Bár úgy érzem, hogy a belső és külső formák konfliktusokban vannak vagy tagadják egymást, és azokat  oly módon kell felállítanom, hogy a két feltétel megmaradjon. Egyrészt, “a bíró csak a szerint bírál, amit a szemeivel lát”, és a világ, amely előttem áll az egy valós világ. De másfelől, tudom hogy “Nincs más Rajta kívül”, csak Ő vezeti a világot.

Úgy érzem a különbséget a két forma között, mint egy igazi csatát, egy legerősebb belső konfliktust. Báál HáSzulám leírja ezt a harcot egyik levelében, egy példázatban, ahol a király hű szolgája harcol, hogy legyőzze a tolvajt, a gonosz minisztert, aki hátulról károsítani akarja a királyt.

Meg kell értenünk, hogy a problémák, amelyek felfedeződnek a legfontosabb elv ellen, hogy “Nincs más Rajta kívül”, azért vannak, hogy megtudjam vizsgálni a tulajdonságaimat, vágyamat és gondolataimat, amelyek tagadják a Felső erő egyediségét, mintha lennének más erők a valóságban.Ez a forma “Resimó” –ból származik, azért, hogy mindent a Teremtőhöz viszonyítsak, a Fény felé.

De ezt nem tudjuk megtenni. Ahogy haladtunk előre, a kép egyre ellentmondásosabb és összetöri az ember szívét és lelkét. Az emberi elme nem tudja összeegyeztetni ezeket az ellentmondásokat. Eleinte ezek az ellentmondások nem néznek ki olyan rossznak, de azután olyan mértékben jönnek, hogy a személy nem képes egyetérteni. Nem tudta kombinálni, hogy a Teremtő jó és jóságos, és puszta igazságtalanságot lát maga előtt.

Csak egy harmadik partner képes összeegyeztetni a két ellentétes félt, mert ahogy mondva van: “aki béket köt felül, az békét köt alul”. Kiderül, hogy az embernek szüksége van a Reformáló Fényre, szüksége van hogy a Teremtő győzedelmeskedjen felette, és azáltal megváltoztatja az értelmét és a szívét.

Akkor “összekapcsolódunk a Szfirákkal”, felfedezzük , a megszerzés vágyában: a “Bina” alsó részét, a” Zeir Ampin ” és a “Malchut “ban– a Fényt, amely a “Galgalta vé Éynaim” – ból származik. Így azonosul a Felső erővel, és érzi, hogy milyen állapotban, milyen világban, milyen Fényben található a “Nefes”, “Ruách”, “Nésámá”.

2013.04.19, Rábásh írásaiból, “Shámati” 68

BS

27 ápr 2013

79 queries in 0,691 seconds.